Responsable

 • Denominación social: A Talangreira do Beque, sociedade cooperativa galega
 • NIF: F09751207
 • Teléfono: +34 722 888 763
 • Email:

 

Condicións xerais de acceso e uso do sitio web atalangreira.com

O sitio web www.atalangreira.com é propiedade de A Talangreira do Beque, sociedade cooperativa galega (en adelante, A Talangreira), con domicilio a efectos de notificacións en Ramón Cabanillas Nº 62, At. Moaña Pontevedra 36950, NIF núm. F09751207, e dirección de correo electrónico coop@atalangreira.com, e a través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades e/ou servizos.

O acceso e uso do sitio web atribúe ó que o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendese na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivese de acordo coas mesmas, deberá absterse de empregar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de A Talangreira por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www.atalangreira.com. As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web atalangreira.com, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

 

01. Condicións de acceso e uso

A utilización do sitio web de A Talangreira é gratuita e non require o previo rexistro do usuario. En aqueles casos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requirisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que éstes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso ós mesmos sen dita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web ríxense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos tódolos actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente.

 

A Talangreira prohíbe expresamente:

 • Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquer medio, calquer tipo de daño ós sistemas de A Talangreira ou a terceiros.
 • Realizar sen a debida autorización cualquer tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

O usuario comprométese non a empregar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respetar en todo momento as presentes condicións xerais.

A Talangreira poderá interrumpir en cualquer momento o acceso ó seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

 

02. Contidos

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por A Talangreira, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que A Talangreira únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

A Talangreira resérvase o dereito a modificar en cualquer momento os contidos existentes no seu sitio web. A Talangreira non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en atalangreira.com.

Ademáis, a través do sitio web atalangreira.com, poden poñerse a disposición dos usuarios, servizos gratuitos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cais se rexirán polas condicións particulares de ditos servizos. A Talangreira non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de cualquer tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

Aqueles contidos -tanto gráficos como escritos- elaborados e incluidos polos usuarios, a través de colaboracións ou mediante a introducción voluntaria dos mesmos, ben directa ou indirectamente -a través de enlaces ou links-, son de exclusiva responsabilidade deos propios usuarios, quedando expresamente exento A Talangreira de toda responsabilidade.

O usuario que introduza cualquer contido no sitio web atalangreira.com manifesta a absoluta legalidade e autoría dos mesmos e expresamente asume todo tipo de responsabilidade que se poida derivar destes contidos.

O usuario tamén se fai responsable das opinións introducidas no chat e foros postos á súa disposición, no seu caso, a través do sitio web. A Talangreira non será responsable en ningún caso das opiniones vertidas nos referidos foros e poderá retirar ditos contidos e/ou impedir o acceso ós usuarios que vulneren a legalidade vixente así como por en coñecemento de Xulgados e Tribunais os feitos que sexan constitutivos dalgún tipo de ilícito penal ou civil.

 

03. Responsabilidade

A Talangreira en ningún caso será responsable de:

 • Os fallos e incidencias que poideran producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de xeito que non se garante que os servizos do sitio web estén constantemente operativos.
 • Da producción de cualquer tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.
 • Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links.

A Talangreira resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puideran producirse.

A Talangreira colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que teña coñecemento fiable de que os danos ocasionados constitúan cualquer tipo de actividade ilícita.

 

04. Dereitos de autor

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atalangreira.com atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de A Talangreira.

A Talangreira pode empregar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artículos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en cualquer momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ó envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reproducción e distribución a A Talangreira.

 

05. Xurisdición e lei aplicable

As presentes condicións xerais ríxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Cangas do Morrazo, renunciando expresamente o usuario a cualquer outra xurisdicción que puidera corresponderlle.

 

06. Miscelánea

No caso de que cualquer cláusula do presente documento fora declarada nula, as demáis cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a voluntade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións.A Talangreira poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidas neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia ós mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de A Talangreira.

Loading...
0
  0
  Reservas
  Non tes reservasVoltar á búsqueda