REGULAMENTO INTERIOR BAR – TAPERÍA
A TALANGREIRA DO BEQUE S.COOP.GALEGA

ART.1 O presente regulamento ten por obxeto regular o funcionamento da área de BAR –
TAPERÍA da Talangreira do Beque S.Coop.Galega, no canto á regulación do persoal da
cooperativa, tanto socios traballadores coma posibles empregados, como usuarios, visitantes e
demáis persoal co obxeto de regular a convivencia e a adecuada utilización dos servizos,
instalacións e demáis elementos, tanto de uso privado como común no canto afecten á hixiene e
estética do plantexamento colectivo da cooperativa.

ART.2 A constitución do presente Regulamento acóllese ao réxime interno da cooperativa A
Talangreira do Beque Sociedade Cooperativa Galega.

ART.3 Entra en vigor dende o mesmo momento da súa aprobación na Asamblea Xeral convocada
para dito fin, e con duración ilimitada entretanto non sexa modificada por Asamblea Xeral de
acordo ao quórum establecido nos Estatutos para dito fin.

ART.4 O seu cumplimento é obrigatorio para tódolos socios, actuais e futuros, visitantes,
empregados, usuarios e demáis persoal da cooperativa.

ART.5 O descoñecemento deste regulamento ou dalgún dos seus artigos non exime do seu
cumplimento.

ART.6 No caso de producirse feitos non especificados concretamente neste Regulamento, o no
que a interpetación sexa ambigua, actuarase de acordo ás disposicións do CONSELLO REITOR,
poidendo o socio ou socios afectados por estas decisións, convocar Asamblea Xeral de acordó ao
disposto aos Estatutos co fin de dirimir o suceso de posible litixio. Entretanto non se produza a
Asamblea, será de obrigado cumprimento o disposto polo CONSELLO REITOR.

 

NORMAS BÁSICAS DE USO E COMPORTAMENTO PARA USUARI@S

ART. 7 – ACCESO ÁREA DO BAR – TAPERÍA

1º Está reservado o Dereito de Admisión. A dirección do BAR – TAPERÍA invitará a abandoar o
recinto a todo usuario que falte as máis elementais normas de educación e convivencia social, ou
incumpra o establecido neste Regulamento .
2º O acceso ao edificio do BAR – TAPERÍA e a utilización dos seus servizos e zonas comúns está
aberto a toda persoa cliente do mesmo ou do propio complexo.
3º – Asimismo, os usuarios do Bar – Tapería teñen prohibido o acceso ás instalacións do albergue e
as súas zonas comúns, tales como baños, habitacións, salas e cociña, reservando neste edificio en
exclusiva o uso da recepción para a súa inscripción e rescisión da reserva,
solicitud de información, anotación de actividades diarias. Sempre e cando non teñan contratado o
servizo do mesmo.
4º – Recepción. Espazo común e aberto onde formalizar a inscripción como alberguista, solicitude
de diversos servizos como información, reserva de actividades, aluger de pistas deportivas ou
equipamento para realización das mesmas, etc.
5º Parque infantil e mesas exteriores, de libre acceso para todos os usuarios e clientes do complexo
e para disfrute dos mesmos.

ART.8 – SERVIZOS
-Atención de cafetería.
-Servizo de almorzos, comidas, e ceas aos clientes do albergue ou clientela en xeral.
-Servizo de petiscos/tapas.
-Deseño e planificación dun servizo de comedor dunha estancia en concreto, por
exemplo, servizo de comedor para un campamento.
-Servizo de barra para eventos.
-Servizo de aniversarios e comunións: se ben non se plantexa afrontar o deseño dun catering
pechado, sí que se contempla ofrecer nestos casos a degustación de diferentes pinchos.
-Servizo ao público en xeral e aos usuarios das pistas deportivas.
-Churrascadas/sardiñadas: querendo facer disto un sinal de identidade do propio
bar, establecendo rutinas de por exemplo, tódolos domingos haberá churrasco no
Beque. Ou sardiñada cando a pesca e o produto local o permita.

ART.9 – RESERVAS
1º – Se aconsella a toda persoa e acompañantes formalizar a súa reserva con antelación, requisito
que se fomenta dende a cooperativa para un mellor servizo, previsión e organización da mesma.
2º – Calquer MODIFICACIÓN DE RESERVA debe ser comunicada previamente, cun mínimo de
4h antes da hora contratada, para que os posibles cambios afecten o menos posible a correcta
prestación do servizo e a operatividade da cooperativa. Así as modificacións coma o número de
comensais e días de reserva, se non son notificadas coa antelación suficiente o persoal do bar
reservase o dereito a aceptar ou no a modificación ou incluso a anular dita reserva.
3º – O persoal do BAR – TAPERÍA reservase o dereito a solicitar o dni a todo usuario que se
sospeite que non cumpra os requisitos de idade para a venda de bebidas alcohólicas.
4º – As reservas se poderán formalizar vía TELEFÓNICA, vía E-MAIL ou PRESENCIAL, no
propio Bar ou na Recepción no caso que foxe suxerida polo responsable do mesmo.

ART. 10 – HORARIO DE SERVIZOS.
1º – O horario deapertura do BAR – TAPERÍA é de 9.00h a 00.00h, para os servizos de
bar cafetería. O horario disposto para os almorzos de alberguistas é de 9h a 10h. O horario de
cociña será de 12:30 a 15:30, e de 20:00 a 23:00.
2º – Ditos horarios de servizos poden ser modificables según tempada ou según as
características de calquera actividade que se leve a cabo.

ART. 11 – MESAS
1º ASIGNACIÓN. Todas as mesas estarán dispoñibles para a sua reserva por parte do cliente,
sempre que se conte coa dispoñibilidade das mesmas. Terá sempre preferencia a asignación de
mesa por parte do persoal, para unha mellor loxística e organización do espazo e servizo.
2º Está prohibido modificar a natureza da distribución do mobiliario bar sen previo aviso o
persoal.

ART.12 – HORARIO DE DESCANSO E HORARIO DE RESPECTO. EMISIÓN DE RUÍDOS.
1º.- Establécese un horario de descanso (silencio) de 00.00 a 08:00 horas. No devandito horario
evitarase emitir calquera tipo de ruído que supere os límites das intalacións do BAR – TAPERÍA e
nas vías e espazos públicos calquera tipo de ruídos que invada as horas de descanso do albergue.
Este horario ten como obxecto que a emisión de ruídos non trastorne o descanso das persoas.
2º.- Establécese un horario de respecto de entre das 08:00 ás 09:00 e das 23:00 ás 24:00 horas.
Durante o devandito horario procurarase que a emisión de ruídos sexa moderada. Fóra de eventos
puntuais concretados pola Dirección do complexo. Os aloxados respectarán as normas referidas ao
ruído no interior e exterior das instalacións. Este horario ten como obxecto que non se altere a
tranquilidade das persoas.

ART.13 -Animal doméstico:
1º – O cliente ten a obrigación de comunicar, no momento da reserva, se vai ser poseedor dun
animal doméstico e a súa especie.
2º – Sólo se permitirá a estancia no recinto do bar dos denominados “animais de compañía”. Queda
prohibída a tenecia e estancia de animais exóticos nos que a súa fuga ou solta poidan suponer unha
invasión ou proliferación no noso medio natural.
3º – Os animais domésticos teñen prohibída a entrada o interior do bar, vestiarios e zonas comúns
da área axardinada, así como albergue e zonas comúns do mesmo. Asimesmo, na zona de piscina
deberán estar debidamente atados e controlados polos seus donos.
4º -Os animais que acompañen os seus donos no uso do BAR – TAPERÍA deberán ter ao día a súa
cartilla identificativa así coma todas as vacunas en regla. No momento de que un animal realice as
súas necesidades na contorna do bar, deberán recollerse inmediatamente. Na medida do posible,
solicitamos aos donos sacar á realización das necesidades dos seus animais á zona exterior do
complexo, non quedando exentos de recoller as necesidades e deposítalas nos contenedoiros cos
que conta o complexo.
5º – Non está permitido ter o animal solto correndo polas instalacións así como deixar o animal
sólo, ou atado,sen supervisión, un tempo superior no que poida suponer un risco para si mesmo e
para a convivencia con outros usuarios. En caso de permanecer atado, dita corda non pode superar
os 2m de longo.
6º Evitarase, na medida do posible, posibles ladridos, ouveos ou calquer tipo de ruído intenso que
poida interferir no normal funcionamento do bar.

ART.14- ZONAS COMÚNS
1º Zonas de USO PÚBLICO, aquelas como os viais de acceso ao complexo ou as pistas deportiva
e a zona de piscina, onde deberá observarse un comportamento cívico, que non altere a normal
convivencia, evitando conductas que restrinxan ou obstaculicen o seu uso ao resto de usuarios. De
forma especial, aqueles feitos que poidan supoñer molestias ou perigo para as persoas ou cousas,
tales como a realización de deporte ou xogos en zonas non destinadas a ese uso.
2º – Zonas de SERVICIO PÚBLICO, son aquelas que se destinan a un determinado servizo como
os baños, parque infantil, pistas deportivas e outras. Nestas zonas ademáis das normas de
comportamento enumeradas anteriormente, se prestará atención as propias normas de regulamento
para cada área.
3º – Fregadoiros e lavadoiros exteriores – Zona común de servizo público exclusivo para usuarios
do albergue. Zona para lavado e fregado de utensilios de cociña así como lavadoiros manuais para
roupa. Está prohibido tirar polo sumidoiro calquer tipo de lixo, orgánico ou inorgánico, líquido ou
sólido, dispoñendo de diferentes contendoiros para ditos fins.
4º – Recepción. Espazo común e aberto onde formalizar a inscripción como alberguista, solicitude
de diversos servizos como información, reserva de actividades ou pistas deportivas, etc. En ningún
momento o usuario do BAR – TAPERÍA terá acceso as zonas comúns reservadas a albergue, tales
como terraza, sala de cociña ou baños a menos que teña este servizo contratado.

ART.15 – BAÑOS.
1º-Os vestiarios /baños, son espazos de uso exclusivo hixiénico sanitario para os usuarios do
albegue, as pistas deportivas e do BAR – TAPERÍA. Non deberá permanecerse nos mesmos máis
tempo do estrictamente necesario, evitando a formación de grupos que impidan ou dificulten o seu
paso ou uso, xogos, peleas ou a emisión de música e ruídos estridentes.
2º-No uso dos diversos elementos que forman parte dos vestiarios, se procurará a máxima hixiene
e limpeza posible, evitando deixar restos orgánicos, papeis, envoltorios ou recepientes fora dos
lugares habilitados para o seu depóstio e, en especial, encharcar ou anegar o recinto.
3º – Está prohibido tirar calquer tipo de lixo polos sumidoiros ou wc, ben sexa líquido ou sólido,
tales coma toallitas, artículos de hixiene, pañais, e obxetos que atasquen os sumidoiros, etc,
dispoñendo de diferentes tipos de contenedoiros para a súa eliminación.
4º Están prohibidos todo tipo de xogos coa auga, o seu mal uso ou falta de concienciación cos
tempos de aseo poderá acarrear a expulsión do complexo ademáis de pagar a taxa correspondente.

ART.16 – CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.
1º -A todos os efectos legais, os viais e espazos onde é posible a circulación de vehículos a motor
no interior do recinto teñen a consideración de VÍA PÚBLICA, sendo de directa aplicación o Real
Decreto Lexislativo 6/2015, do 30 de Outubro, ou a normativa sobre tráfico, circulación e
seguridade vial que se atope vixente. As infraccións, ademáis das sancións que se recollen neste
Regulamento, poderán ser obxeto de denuncia a Garda Civil de Tráfico para a tramitación dos
expedientes sancionadores correspondentes.
2º- Os vehículos a motor sólo podrán estacionarse nos lugares destinados a dita acción.

ART.17 – ACTIVIDADES ECONÓMICAS E PUBLICIDADE.
1º.- Queda totalmente prohibido realizar calquer tipo de actividades económicas, mercantiles,
profesionales ou otras semellantes no recinto do bar sen previa autorización do persoal do BAR –
TAPERÍA ou dirección do complexo.
2º.- No recinto do Bar – Tapería solo estará permitido a publicidade do propio complexo.

ART.18 – FALTAS E DELITOS.
1º.- Perseguirase de forma activa a comisión de calquera tipo de infraccións administrativas, faltas
e delitos, contando co auxilio dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado cando for necesario e
efectuando as oportunas denuncias ante as administracións competentes ou a administración de
xustiza cando fosen perseguibles e sancionables polas mesmas.
2º.- Opersoal do BAR – TAPERÍA resérvanse o dereito de admisión, de acordo con a lexislación
vixente, para aquelas persoas que polas súas condutasincívicas ou vandálicas, morosidade no pago
ou perfil conflitivo considérese perigosas, potencialmente molestas ou negativas para o bo
funcionamento dos servizos e a convivencia ética, civilizada e pacífica.

ART.19PROHIBICIÓNS.
Ademais das contidas nas normativas xerais e específicas vixentes das diversas materias,
establécense as seguintes prohibicións específicas:
1º Queda totalmente prohibido fumar dentro do edificio do BAR – TAPERÍA, como tamén
no edificio de baños e vestiarios.
2º Acceder ao BAR – TAPERÍA con bebida e/ou comida externa ao mesmo.
3º Realizar un mal uso do mobiliario ou de calquera obxecto procedente do bar.
4º Causar calquer acción molesta para calquer outro usuario do complexo.
5º Emitir ruídos ou vibracións que superen os niveis permitidos, especialmente durante o
horario de descanso (silencio).
6º Circular dentro do recinto do bar de forma inadecuada.
7º Depositar calquera tipo de residuos fóra das papeleiras, contedores e lugares habilitados
para iso. Especialmente tirar papeis, cabichas, envoltorios ou semellantes nos viais e espazos
comúns. Non recoller os excrementos e outras sucidades ou restos deixados polos animais de
compañía.
8º Utilizar os servizos hixiénico-sanitarios (baños) como lugar de reunión, xogo ou realizar
actos de vandalismo. A encharcalos, ensucialos ou realizar un mal uso do material funxible que
estea ao dispor dos usuarios.
9º Facer un mal uso, un uso impropio, un uso abusivo ou deteriorar as instalacións infantís,
deportivas, piscina municipal ou outras comúns existentes dentro, ou contiguas, do recinto do bar.

ART.20 – INFRACCIÓNS.
Terán a consideración de infraccións as accións e omisións que contraveñan o presente
Regulamento, a Ordenanza Fiscal que o desenvolve e a normativa superior da Comunidade
Autónoma de Galicia e do Estado. As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves, de
acordo con o seguinte:
1.- INFRACCIÓNS LEVES:
-Aquelas accións ou omisións de escasa importancia ou contía que non teñan a
consideración de graves ou moi graves, especialmente as que figuran na listaxe de prohibicións do
artigo anterior.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando non supoñan ofensas, prexuízos, agravios directos a terceiros, ao persoal das
instalacións ou o deterioro das mesmas.
2.- INFRACCIÓNS GRAVES.
–A reiteración de dúas infraccións leves no período dun trimestre ou de tres no período dun
ano, contadas a partir da comisión da primeira.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando supoñan ofensas, prexuízos, agravios a terceiros, ao persoal das instalacións e
deterioro leve das mesmas.
-Non se tolerará BAIXO NINGUN CONCEPTO NIN EXCEPCIÓN a falta de respecto ao
persoal do Bar e as instalacións do complexo, asi como ao resto de usuarios do mesmo. O
incumprimento desta norma carrexa a expulsión inmediata e irrevogable do recinto.
-Utilizar as saídas de emerxencias de forma inadecuada.
3.- INFRACCIÓNS MOI GRAVES.
-A reiteración de dúas infraccións graves no período dun trimestre ou de tres no período
dun ano, contadas a partir da comisión da primeira.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando supoñan perigo ou menoscabo para terceiros, o persoal do bar ou do complexo
ou deterioración grave das instalacións: máis de 500 € de custo de reparación ou reposición.
-As infraccións en materia de circulación de vehículos e, en especial:
* Introducir dentro do recinto do aparcamento vehículos que non conten coa documentación
e o seguro correspondentes.
* Circular sen estar en posesión do correspondente carné de conducir, especialmente no
caso de menores.
-Negarse a abandonar as intalaciones de acordo con o regulado no presente Regulamento.
-A comisión de delitos, especialmente os furtos e roubos, agresións físicas, danos
inxustificados a bens de terceiros e tráfico de estupefacientes.

ART. 21- SANCIÓNS.
Con independencia das sancións específicas en cada materia de acordo con a lexislación
vixente, impoñeranse as seguinte sancións:
1º.- INFRACCIÓNS LEVES.
-Apercibimento por escrito.
2º.- INFRACCIÓNS GRAVES.
-Expulsión do bar dun a tres meses do usuario ou usuarios responsables.
3º.- INFRACCIÓNS MOI GRAVES.
-Expulsión do bar de tres meses a un ano do usuario responsable.
-Expulsión do bar de tres meses a un ano do usuario ou usuarios responsables.
-Expulsión definitiva do bar – tapería do usuario ou usuarios responsables

REGULAMENTO INTERIOR ALBERGUE
A TALANGREIRA DO BEQUE S.COOP.GALEGA

ART.1 O presente regulamento ten por obxeto regular o funcionamento da área do ALBERGE da
Talangreira do Beque S.Coop.Galega, no canto á regulación do persoal da cooperativa, tanto
socios traballadores coma posibles empregados, como usuarios, visitantes e demáis persoal co
obxeto de regular a convivencia e a adecuada utilización dos servizos, instalacións e demáis
elementos, tanto de uso privado como común no canto afecten á hixiene e estética do
plantexamento colectivo da cooperativa.
ART.2 A constitución do presente Regulamento acóllese ao réxime interno da cooperativa A
Talangreira do Beque Sociedade Cooperativa Galega.
ART.3 Entra en vigor dende o mesmo momento da súa aprobación na Asamblea Xeral convocada
para dito fin, e con duración ilimitada entretanto non sexa modificada por Asamblea Xeral de
acordo ao quórum establecido nos Estatutos para dito fin.
ART.4 O seu cumplimento é obrigatorio para tódolos socios, actuais e futuros, visitantes,
empregados, usuarios e demáis persoal da cooperativa.
ART.5 A formulación da reserva supón a aceptación das presentes condicións xerais e Normativa
do albergue do Complexo Deportivo e de Lecer O Beque
ART.6 O descoñecemento deste regulamento ou dalgún dos seus artigos non exime do seu
cumplimento.
ART.7 No caso de producirse feitos non especificados concretamente neste Regulamento, o no
que a interpetación sexa ambigua, actuarase de acordo ás disposicións do CONSELLO REITOR,
poidendo o socio ou socios afectados por estas decisións, convocar Asamblea Xeral de acordó ao
disposto aos Estatutos co fin de dirimir o suceso de posible litixio. Entretanto non se produza a
Asamblea, será de obrigado cumprimento o disposto polo CONSELLO REITOR

NORMAS BÁSICAS DE USO E COMPORTAMENTO PARA USUARI@S

ART.8 NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA

1º Está reservado o Dereito de Admisión. A dirección do ALBERGUE invitará a abandoar o
recinto a todo usuario que falte as máis elementais normas de educación e convivencia social, ou
incumpra o establecido neste Regulamento.
2º Os alberguistas terán un comportamento respectuoso co persoal e co resto de clientes facéndose
responsable dos seus actos. O cliente exime de toda responsabilidade derivada dos seus actos ao
titular e os responsables do albergue.
3º Seguir as indicacións pertinentes que reciban do persoal encargado de facer cumprir a presente
Normativa de Regulamento Interno.
4º Esta política así como os servizos, os seus detalles e as normas expostas neste regulamento,
danse por lidas, comprendidas e aceptadas por parte do cliente cando se realiza o pago do importe
correspondente á reserva.
5º Respectar o soño das demáis persoas durante a noite. O horario de silencio será das 00:00 a
8:00h. Horario de respecto de entre das 08:00 ás 09:00 e das 23:00 ás 24:00 horas. Durante o
devandito horario procurarase que a emisión de ruídos sexa moderada. Fóra de eventos puntuais
concretados pola Dirección do albergue. Os aloxados respectarán as normas do albergue e en
especial as referidas ao ruído no interior e exterior das instalacións.
6º Evitar altercados.
7º Ante calquera molestia ou actoirrespetuoso causado aos clientes ou ao persoal do albergue
queda reservado o dereito de admisión.
8º Non está permitido fumar en ningunha das dependencias do albergue.
9º As entradas e saídas efectuaranse sempre polas portas destinadas a este fin, nunca se utilizarán
para iso as xanelas, balcóns nin outro tipo de ocos ao exterior.
10º Toda persoa usuaria do albergue deberá coidar as normas sociais de convivencia e hixiene
persoal, así como vestir e calzar adecuadamente nos lugares comúns.
11º As habitacións son para durmir. Respecten as horas de descanso e aos seus compañeiros/ as de
habitación.
12º O albergue NON admite mascotas.
13º O albergue non se fai responsable de perdas nin roubos; existe un servizo de consigna para
aqueles clientes que o soliciten.
14º O albergue non fornece ningún tipo de medicación propia aos aloxados.
15º Para calquera problema co uso da máquina expendedora, notificar en recepción. Non se
arranxa con golpes, patadas ou empuxóns.
16º Está prohibido dar golpes nas paredes.
17º Utilizar papeleiras. Respectar a contorna natural xeneral. Non sacar nin mover o mobiliario de
habitacións, aulas, tirar colchóns ao chan, etc.
18º Obxectos esquecidos: o servizo de limpeza xuntará todos os obxectos e roupas esquecidas
nunha única bolsa. Pasados 7 días, se non se reclamou, será doado integramente sen posibilidade
de reclamación ningunha.
19º Igualmente han de respectarse o resto de normas que pode verse na diversa cartelería do
albergue.

ART.9 RESERVAS E SERVIZOS
1º Tipos de servizos:
– Servizo de hospedaxe individual, aluger individual por praza en liteira ou cama individual en
habitación colectiva por noite a todas as persoas turistas e viaxeiras interesadas en contratalo.
– Servizo de hospedaxe a parellas, disponemos de varias habitacións dobres con baño privado.
– Servizo de hospedaxe grupal dirixido tanto a grupos de amizades, como a grupos
institucionalmente organizados (asociacións, concello, colexios, clubes deportivos: tenis,
baloncesto,sendeirismo, etc.)
– Os dormitorios dispoñen de enchufes. Taquillas individuais con chave de seguridade e mesilla
ou aparador.
– O servizo de hospedaxe inclúe a entrega de champús e xeles de ducha ecosustentables dadas as
características da depuradora biolóxica existente no complexo, está prohibido usar outros tipos de
champús e xabóns que non foran dispostos polo persoal do albergue. Entregaráse un pack por
persoa e estancia para 2 días de uso, é obrigatoriedade do cliente solicitar máis cantidade en caso
de precisalo.
2º A roupa de cama inclúe SABA SUPERIOR, EDREDÓN, SABA BAJERA E FUNDA DE
ALMOFADA e xa están incluídos dentro do prezo do aloxamento, a razón dunha muda cada 3
días. É obrigatorio o uso de roupa de cama ou saco de durmir. Non se pode usar o colchón
directamente.
3º A TOALLA DE DUCHA está incluída dentro do prezo do aloxamento. Está prohibido o seu
uso fora do edificio, facelo supón a súa compra (8€/unidade IVE incluído). Muda cada 2 días.
4º HORARIO RECEPCIÓN: de 9 h a 14 h e de 17 h a 20 h.
5º HORARIOS ENTRADA E SAÍDA
-ENTRADA a partir das 14:00 h.
-O día de SAÍDA, os dormitorios abandonaranse antes das 12:00 h para que poida entrar o servizo
de limpeza (independentemente de ter contratados outros servizos a posteriori). En caso contrario,
abonarase o importe dunha estancia máis.
-Hora e rexistro de entrada: Todos os maiores de 16 anos deberán presentar o seu Documento
Nacional de Identidade no momento de acceder ao edificio, para o seu informe á Garda Civil. O
horario de entrada será o determinado no momento de contratación.
-Rexistro de saída:
a) O rexistro de saída deberá realizarse antes das 12:00 h da mañá.
b) Entregarase a chave da habitación e das taquillas, abonaranse os cargos xerados no albergue e
os danos que puidese causar polo uso doloso das instalacións.
c) Unha vez comprobado o bo estado das instalacións, será devolta a totalidade da fianza ao
responsable do grupo.
d) A factura recollerá de maneira desagregada todos os conceptos que a compoñen.
e) No caso de que un cliente queira finalizar a súa estancia anticipadamente, non se lle devolverá o
importe abonado polo total da estancia.
f) O albergue está obrigado a informar os grupos usuarios, antes da formalización do contrato,
sobre as cláusulas de cancelación.
6º WIFI e telefonía. O Wi-fi é gratuíto e pode realizar chamadas tipowhatsapp sen problema.
7º O aparcadoiro é gratuíto e apto para autobuses.
8º SERVIZO DE LIMPEZA
-Os dormitorios e baños interiores límpanse unha vez antes da entrada do grupo e outra vez o
terceiro día. Os baños públicos, comedor e servizos xeráis límpanse a diario.
-O servizo de limpeza entra a baleirar papeleiras, limpar o chan e limpar o baño, non a ordenar as
habitacións. Se estas non están suficientemente ordenadas para poder entrar a realizar este traballo
quedará sen facerse.
9º MODALIDADES ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN:
1º Tipos
A: Aloxamento básico.
AD: Aloxamento e almorzo básico.
MD: Media pensión: aloxamento + almorzo básico + cea.
A MP non admite o cambio da cea pola comida (nese caso sería un AD + 1 comida extra), pero si
admite o cambio da cea por picnic (aviso previo/previo aviso e dicindo para que hora necesítase
levar o picnic).
PC: Pensión completa: aloxamento + almorzo básico + comida ou picnic + cea.
O cambio de comida por picnic, sempre aviso previo/previo aviso e dicindo para que hora
necesítase levar opicnic.
2º Observacións respecto a a manutención
Almorzo básico: leite frío ou quente con cacao soluble ou café ou té, zume envasado, auga (non
embotellada), azucre, pan, margarina, marmelada, froita e galletas ou unhapeza de repostería.
Almorzo PLUS: almorzo básico + xamón york + queixo + yogurt + aceite oliva + tomate.
Almorzo Madrugador: almorzo básico en horario desde as 07:00 h (sempre con previo no
momento de efectuar a reserva e grupo mínimo de 15 persoas).
Comida: dous pratos (algún menú podería ser de prato único) + sobremesa, pan e auga
(embotellada a primeira as seguintes, non).
Comida PICNIC: bolsa con dous sándwichs + peza de froita + pano de mesa + botello de auga
+chocolatina ou bolo + bolsita de aperitivos.
Merenda: bocadillo de crema de cacao, embutido,paté ou queixo, ou peza de bolería + bebida.
Cea: prato combinado con tres elementos + prostre; pan e auga (embotellada a primeira; as
seguintes, non).
3º O menú é fixo sen posibilidade de opción (véxase os menús orientadores da semana na web).
4º Servizo de bar – tapería, en horario de 9.00h a 00.00h, servizo de cociña de 12.30h a 15.30h e
de 20.00h a 23.00h
5º En grupos organizados, os horarios das comidas acabarán de concretarse cos responsables dos
mesmos e a dirección do albergue.
6º Posibilidade de dietas especiais para alérxicose intolerantes, aviso previo/previo aviso coa
suficiente antelación das necesidades.
7º A responsabilidade do albergue limítase á elaboración das dietas especiais e a súa entrega ao
afectado pero non realiza a supervisión das mesmas durante o consumo. Será responsabilidade do
contratante e do propio comensal non inxerir alimentos que non lle correspondan.
8º O albergue non se responsabiliza de alerxias extremas onde ademais do menú pode verse
afectado polo resto da contorna.
9º Os horarios de almorzo, comida ou cea son concretos e han de respectarse segundo programa
ou orzamento.
10º Para menús especiais de non alérxicos (exemplo: vexetarianos): suplemento de +4,00 €/menú
(IVE incluído).
11º Para extras non alérxicos (leites especiais ou outros produtos non detallados), consultar
dispoñibilidade e tarifas.
12º A contratación de aloxamento e manutención non dá dereito a actividades (multiaventura,
rutas, uso de pistas deportivas, uso de equipamento deportivo, etc.) se estas non se contrataron
como tal, do mesmo xeito que non ten por que haber ditas actividades organizadas para poder
contratalas de forma particular.
13º Fóra do horario das actividades contratadas directamente ao albergue, o coidado, vixilancia e
responsabilidade dos nenos e persoas que forman o grupo, será única e exclusivamente dos
responsables que lles acompañan (ou dos contratantes).
14º Existen outros lugares só para persoal autorizado que se atopan identificados como tal, así
como outros lugares que estarán dispoñibles segundo contratación. Se se desexa dispoñer dun
espazo concreto a un horario concreto deberase solicitar orzamento e terase dispoñible coas
necesidades concretas (calefacción, etc.).
15º A asistencia ao centro de saúde ou o hospital: atenderase ás indicacións de 112, servizos de
emerxencias e protocolos de actuación.
10º POLITICA DE RESERVAS, PAGOS E ANULACIÓNS
A única moeda admitida é o euro. Todas as tarifas do presente catálogo están expresadas en euros
(€). Todos os importes inclúen IVE.
11º CONDICIÓNS DE RESERVA E PAGO
1º Para efectuar a reserva, deberase consultar a dispoñibilidade co establecemento, ben na páxina
web, ou na plataforma asociada tipo www.booking.com.
2º Unha vez confirmada a dispoñibilidade, solicitarase un anticipo do 50% do importe total dos
servizos que se contraten. O importe correspondente deberá de facerse efectivo a
través de PayPal ou có pago con tarxeta de crédito on-line en 48 horas.
3º Será necesario enviar o resgardo do pago á seguinte dirección de e-mail:
obequealbergue@gmail.com
4º Para os pagos de conceptos extraordinarios orixinados durante a súa estancia a forma de pago é
EN EFECTIVO ou CON TARXETA.
12º ANULACIÓNS
-Soamente se devolverá o pagado por motivos de forza e causa maior e sempre baixo
xustificación, preferiblemente por escrito ou a considerada pola dirección do albergue.

ART.10 SALA COMÚN E SERVIZOS
1º O albergue dispón no comedor de neveira, microondas e tostadoras, ademais de cafeteira e
hervidor de auga de libre acceso. É obrigación de cada cliente deixar os utensilios limpos despois
do seu uso.
2º Está permitido traer comida e bebida do exterior e usar as mesas do comedor a tal fin. Deberá
quedar todo recolleito e limpo ao seu termo.
3º As comidas realizaranse no comedor ou en lugares destinados a este obxecto pola dirección do
albergue. Nos dormitorios non está permitido preparar ou consumir comidas. Está expresamente
prohibido o uso de hornillos nas habitacións, pero pode usalos no comedor.
4º O albergue dispón de sala de lecer con TV, libros e xogos de mesa, de uso libre para clientes.

ART.11 MOBILIARIO, DANOS E REPARACIÓNS
1º Toda persoa usuaria deberá ter coidado coa conservación do edificio, instalacións e mobiliario,
especialmente da súa habitación, cama ou liteira, non fixando carteis nin outros obxectos que
poidan deterioralos, nin en paredes portas e xanelas. Será responsable de cuantos danos sexanlle
imputables, e no seu caso, deberá dar conta das incidencias á dirección do albergue, tanto dos
danos ocasionados, como dos observados. En todo caso, quen cause deterioracións nas instalacións
ou materiais cedidos e fágao de forma intencionada responderá dos danos e prexuízos ocasionados.
2º Por razóns de seguridade, estará totalmente prohibido o uso dehornillos, estufas, acumuladores,
etc. en todo o edificio e exteriores. Están exentos desta autorización os cargadores de móbiles, de
computadores, cámaras de fotos, tablets…
3º Non se pode sacar ao exterior mobles, colchóns, edredones ou sabas e demáis obxectos do
establecemento. Os usuarios deben respectar a orde e distribución de mobles. Baixo ningún
concepto poderase alterar o mesmo.
4º As persoas con problemas de contención, deberán traer medidas protectoras (cueiros,
protectores, etc.); en caso de “fuga” os responsables deberán de abonar a muda correspondente e se
chegaseao colchón, o importe do mesmo. Importe da muda 5€ IVE incl.. Importe do colchón 90€
IVE incl.

ART.12 VISITAS
1º Con carácter xeral, non se admitirán visitas ás persoasalberguistas, nin poderán estes convidar a
comer a outras persoas dentro da s zonas comúns. O acceso de persoas convidadas ao Albergue
farase previa autorización expresa da dirección do a do albergue e de acordo coas instrucións
expresadas.
2º Previa autorización expresa da dirección do albergue, as visitas teñen prohibido o acceso as
habitacións e cuartos de baño do albergue, poidendo utilizar os aseos, que non ducha, dos
vestiarios.

ART.13- ZONAS COMÚNS
1º Zonas de USO PÚBLICO, aquelas como os viais de acceso ao complexo ou as pistas deportiva
e a zona de piscina, onde deberá observarse un comportamento cívico, que non altere a normal
convivencia, evitando conductas que restrinxan ou obstaculicen o seu uso ao resto de usuarios. De
forma especial, aqueles feitos que poidan supoñer molestias ou perigo para as persoas ou cousas,
tales como a realización de deporte ou xogos en zonas non destinadas a ese uso.
2º – Zonas de SERVICIO PÚBLICO, son aquelas que se destinan a un determinado servizo como
os baños, parque infantil, pistas deportivas e outras. Nestas zonas ademáis das normas de
comportamento enumeradas anteriormente, se prestará atención as propias normas de regulamento
para cada área.
3º – Fregadoiros e lavadoiros exteriores – Zona común de servizo público exclusivo para usuarios
do albergue. Zona para lavado e fregado de utensilios de cociña así como lavadoiros manuais para
roupa. Está prohibido tirar polo sumidoiro calquer tipo de lixo, orgánico ou inorgánico, líquido ou
sólido, dispoñendo de diferentes contendoiros para ditos fins.
4º – Recepción. Espazo común e aberto onde formalizar a inscripción como alberguista,
solicitude de diversos servizos como información, reserva de actividades, aluger de pistas
deportivas ou equipamento para realización das mesmas, etc.
5º Parque infantil e mesas exteriores, de libre acceso para todos os usuarios e clientes do
complexo e para disfrute dos mesmos.

ART.14 ACTIVIDADES ECONÓMICAS E PUBLICIDADE.
1º – Queda totalmente prohibido realizar calquer tipo de actividades económicas, mercantiles,
profesionales ou otras semellantes no recinto do bar sen previa autorización do persoal.
2º- Na Recepción, na sala común e nos diferentes espazos do albergue sólo estará permitida a
publicidade que aprobe a dirección.

ART.15 RECLAMACIÓNS
Para os efectos das garantías dos dereitos que asisten ás persoas alberguistas, existirá ao dispor dos
mesmos un Libro de Reclamacións.
Calquera persoa usuaria, previa exhibición do seu DNI ou pasaporte poderá utilizar o Libro de
Reclamacións facendo constar no mesmo, xunto á reclamación, a súa identificación con nome,
apelidos e domicilio. En tempo e forma, procederase a contestar por escrito ou, se for o caso, no
mesmo lugar verbalmente.

ART.16 CUSTOS EXTRAORDINARIOS
1º Menús especiais de non alérxicos (exemplo: vexetarianos): suplemento de +4,00 €/menú (IVE
incluído).
2º As persoas con problemas de contención en caso de “fuga”: MUDA 5€ E COLCHÓN 90€
(IVE incluído).
3º Compra de Toalla de ducha 8€. (por propio interese ou mal uso).
4º Menú extra (comida ou cea non indicada no momento da reserva, suxeito a dispoñibilidade, 9€
IVE incluído).
5º Almorzo PLUS e Almorzo Madrugador: 4,8€ por persoa IVE incluído.
6º Almorzo básico: 3,5€ por persoa IVE incluído.
7º En caso de incorrer en custos extraordinarios por orixinar danos os custos serán asumidos de
forma inmediata polo causante. En caso contrario poderá ser expulsado do aloxamento sen dereito
a ningún tipo de devolución económica:
8º Consumir alimentos ou bebidas en habitacións ensuciando a habitación: 50€ IVE incluído.
Importe mínimo de posta en marcha do servizo de limpeza.
9º Rotura de camas ou liteiras por uso indebido (como saltar sobre elas): 200€ IVE incluído.
10º Escribir en mobles ou paredes: 200€ IVE incluído por cada moble ou parede.
11º O roubo ou deterioración de sabas será penalizado con 5 €/unidade e do edredón con 30€.
12º Calquera dano non tipificado neste apartado será valorado economicamente segundo o seu
custo real de mercado debendo ser asumido tamén de forma inmediata polo causante.

ART.17 PROHIBICIÓNS
1º Fumar nos dormitorios e calquera interior. No exterior está prohibido tirar cabichasao chan,
deberán usarse os contedores específicos a este fin.
2º O consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos. Permitido a maiores de idade, sempre
con moderación e se non conleva o non cumprimento do resto de normas.
3º Realizar un mal uso do mobiliario ou de calquera obxecto procedente do bar.
4º Causar calquer acción molesta para calquer outro usuario do complexo.
5º Emitir ruídos ou vibracións que superen os niveis permitidos, especialmente durante o horario
de descanso (silencio) e horario de respeto.
6.- Circular dentro do recinto do abergue e zonas comúns de forma inadecuada.
7.- Depositar calquera tipo de residuos fóra das papeleiras, contedores e lugares habilitados
para iso. Especialmente tirar papeis, cabichas, envoltorios ou semellantes nos viais e espazos
comúns.
8.- Utilizar os servizos hixiénico-sanitarios (baños) como lugar de reunión, xogo ou realizar
actos de vandalismo. A encharcalos, ensucialos ou realizar un mal uso do material funxible que
estea ao dispor dos usuarios.
9.- Facer un mal uso, un uso impropio, un uso abusivo ou deteriorar as instalacións infantís,
deportivas, piscina municipal ou outras comúns existentes dentro, ou contiguas, do recinto do
complexo.

ART.18 MOTIVOS DE EXPULSIÓN
A deterioración intencionada ou a neglixencia no coidado e conservación das instalacións ou
materiais cedidos ou o das salas e dependencias comúns.
A) A reiterada desobediencia ás instruccións da dirección do albergue.
B) O mantemento dun comportamento obstinadamente contrario á boa orde dos servizos ou da
convivencia con outraspersoas usuarias do albergue.
C) A falta de pagamento dos prezos públicos esixibles pola utilización dos servizos do albergue.
D) A utilización das instalacións ou materiais cedidos e demais dependencias do albergue para fins
distintos dos que constitúen o seu obxecto específico.
E) O pago inmediato de danos.
F) Saír ou entrar polas xanelas. Os danos causados ás instalacións, mobiliario e material, terán que
ser abonados polos causantes. Se non hai máis remedio a contía dos devanditos danos será
asumida polo responsable de grupo. Serán responsables directos das infraccións contidas na
presente ordenanza os autores materiais das infraccións, sexa por acción ou omisión, excepto os
supostos nos que estes sexan menores de idade ou concorra neles algunha causa de
inimputabilidad, nese caso responderá por iso os pais, titores ou aqueles quedetenten a custodia
legal.

ART.19 INFRACCIÓNS
Terán a consideración de infraccións as accións e omisións que contraveñan o presente
Regulamento, a Ordenanza Fiscal que o desenvolve e a normativa superior da Comunidade
Autónoma de Galicia e do Estado. As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves, de
acordo con o seguinte:
1.- INFRACCIÓNS LEVES:
-Aquelas accións ou omisións de escasa importancia ou contía que non teñan a consideración de
graves ou moi graves, especialmente as que figuran na listaxe de prohibicións do artigo anterior.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando non supoñan ofensas, prexuízos, agravios directos a terceiros, ao persoal das
instalacións ou o deterioro das mesmas.
3.- INFRACCIÓNS GRAVES.
–A reiteración de dúas infraccións leves no período dun trimestre ou de tres no período dun
ano, contadas a partir da comisión da primeira.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando supoñan ofensas, prexuízos, agravios a terceiros, ao persoal das instalacións e
deterioro leve das mesmas.
-Non se tolerará BAIXO NINGUN CONCEPTO NIN EXCEPCIÓN a falta de respecto ao
persoal do albergue e das instalacións do complexo, asi como ao resto de usuarios do mesmo. O
incumprimento desta norma carrexa a expulsión inmediata e irrevogable do recinto.
-Utilizar as saídas de emerxencias de forma inadecuada.
4.- INFRACCIÓNS MOI GRAVES.
-A reiteración de dúas infraccións graves no período dun trimestre ou de tres no período
dun ano, contadas a partir da comisión da primeira.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando supoñan perigo ou menoscabo para terceiros, o persoal do albergue ou do
complexo ou deterioración grave das instalacións: máis de 500 € de custo de reparación ou
reposición.
-As infraccións en materia de circulación de vehículos e, en especial:
* Introducir dentro do recinto do aparcamento vehículos que non conten coa documentación
e o seguro correspondentes.
* Circular sen estar en posesión do correspondente carné de conducir, especialmente no
caso de menores.
-Negarse a abandonar as intalaciones de acordo con o regulado no presente Regulamento.
-A comisión de delitos, especialmente os furtos e roubos, agresións físicas, danos
inxustificados a bens de terceiros e tráfico de estupefacientes.

ART.20 SANCIÓNS
Con independencia das sancións específicas en cada materia de acordo con a lexislación
vixente, impoñeranse as seguinte sancións:
1º.- INFRACCIÓNS LEVES.
-Apercibimento por escrito.
2º.- INFRACCIÓNS GRAVES.
-Expulsión do albergue dun a tres meses do usuario ou usuarios responsables.
3º.- INFRACCIÓNS MOI GRAVES.
-Expulsión do albergue de tres meses a un ano do usuario ou usuarios responsables.

REGULAMENTO INTERNO DEPORTES
A TALANGREIRA DO BEQUE S.COOP.GALEGA

ART.1 O presente regulamento ten por obxeto regular o funcionamento da área de DEPORTES da
Talangreira do Beque S.Coop.Galega, no canto á regulación do persoal da cooperativa, tanto
socios traballadores coma posibles empregados, como usuarios, visitantes e demáis persoal co
obxeto de regular a convivencia e a adecuada utilización dos servizos, instalacións e demáis
elementos, tanto de uso privado como común no canto afecten á hixiene e estética do
plantexamento colectivo da cooperativa.
ART.2 A constitución do presente Regulamento acóllese ao réxime interno da cooperativa A
Talangreira do Beque Sociedade Cooperativa Galega.
ART.3 Entra en vigor dende o mesmo momento da súa aprobación na Asamblea Xeral convocada
para dito fin, e con duración ilimitada entretanto non sexa modificada por Asamblea Xeral de
acordo ao quórum establecido nos Estatutos para dito fin.
ART.4 O seu cumplimento é obrigatorio para tódolos socios, actuais e futuros, visitantes,
empregados, usuarios e demáis persoal da cooperativa.
ART.5 O descoñecemento deste regulamento ou dalgún dos seus artigos non exime do seu
cumplimento.
ART.6 No caso de producirse feitos non especificados concretamente neste Regulamento, o no
que a interpetación sexa ambigua, actuarase de acordo ás disposicións do CONSELLO REITOR,
poidendo o socio ou socios afectados por estas decisións, convocar Asamblea Xeral de acordó ao
disposto aos Estatutos co fin de dirimir o suceso de posible litixio. Entretanto non se produza a
Asamblea, será de obrigado cumprimento o disposto polo CONSELLO REITOR

 

NORMAS BÁSICAS DE USO E COMPORTAMENTO PARA USUARI@S

ART.7 NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA
1º Está reservado o Dereito de Admisión. A dirección do SERVIZO DE DEPORTES invitará a
abandoar o recinto a todo usuario que falte as máis elementais normas de educación e convivencia
social, ou incumpra o establecido neste Regulamento.
2º Os usuarios das pistas deportivas terán un comportamento respectuoso co persoal e co resto de
clientes facéndose responsable dos seus actos. O cliente exime de toda responsabilidade derivada
dos seus actos ao titular e os responsables do albergue.
3º Seguir as indicacións pertinentes que reciban do persoal encargado de facer cumprir a presente
Normativa de Réxime Interno.
4º Esta política así como os servizos, os seus detalles e as normas expostas neste regulamento,
danse por lidas, comprendidas e aceptadas por parte do cliente cando se realiza o pago do importe
correspondente á reserva.
5º Evitar altercados.
6º Ante calquera molestia ou actoirrespetuoso causado aos clientes ou ao persoal do servizo de
deportes queda reservado o dereito de admisión.
7º Non está permitido fumar en ningunha das pistas deportivas, parque infantil e pavillón.
8º As entradas e saídas efectuaranse sempre polas portas destinadas a este fin, non podendo
abancar muros, abrir ocos na malla, etc.

ART. 8 – ACCESO ÁREA PISTAS DEPORTIVAS E PAVILLÓN DEPORTIVO.
1º O acceso as PISTAS DEPORTIVAS E PAVILLÓN DEPORTIVO ha de realizarse a través do
portón principal salvo que a dirección de deportes ou o persoal de Recepción, por loxística ou
organización se dispoña o contrario. A utilización dos seus servizos e zonas comúns está aberto a
toda persoa previa reserva ou pago dos mesmos, salvo no horario de libre acceso, de 14.00h a
16.00h, na que a entrada será de carácter gratuíto, a excepción de que a dirección señale o
contrario.
2º Para o uso das pistas deportivas e pavillón deportivo os usuarios deberán ir provistos do
correspondente recibo de pagamento ou xustificante da reserva, no caso de ter varios servizos
contratados no aloxamento. O recibo de pagamento e xustificante de reserva se tramita na oficina
de Recepción no albergue, así coma o servizo de aluger de equipamento deportivo. É
imprescindible o paso por Recepción previo uso e contratación dalgún dos servizos de deportes
salvo que a dirección indique o contrario.
3º Asimismo, os usuarios das PISTAS DEPORTIVAS E PAVILLÓN DEPORTIVO, sempre e
cando non teñan contratado o pernocte no complexo, teñen prohibido o acceso ás instalacións do
albergue e as súas zonas comúns, tales como baños, habitacións, salas e cociña, reservando neste
edificio en exclusiva o uso da recepción para a súa inscripción e rescisión da reserva, solicitude de
información ou anotación de actividades diarias.
4º Para a aplicación do desconto de Empadroad@s e Talangreiros é imprescindible a mostra do
DNI ou carnet Talangreiro. Dito carnet poderá ser solicitado en calquer momento polos
empregados do complexo como medida de control.
5º Parque infantil e mesas exteriores, de libre acceso para todos os usuarios e clientes do complexo
e para disfrute dos mesmos.

ART.9 SERVIZOS
-Aluguer de pistas deportivas e pavillón deportivo.
-Xestión, realización, e produción de eventos deportivos tales como torneos,
campionatos, liguillas, ou calquer acto que empregue as pistas de deporte.
-Xestión do sistema de reservas de pistas e residencias deportivas.
-Alugueiro e servizo de préstamo do material deportivo
-Programación actividades e aulas deportivas: oferta do complexo.

ART.10 – RESERVAS E PRESTACIÓN DE SERVIZOS
1º Os usuarios interesados no aluger de pistas de tenis, baloncesto, futbol sala e pavillón deportivo
por franxas horarias e para uso particular poderán reservar TELEFÓNICA e
PRESENCIALMENTE este servizo, así como o alugamento de equipamento deportivo, os
usuarios Talangreiros poderán incluso reservar vía WEB tan pronto esté habilitado este recurso.
2º Para a consecución da reserva é preciso realizar o pago, poidendo cancelar a reserva como
máximo 24h antes da hora solicitada para a devolución da cantidade abonada e sempre que
presente o correspondente recibo de de pago. No caso de non preservarse o tempo anteriormente
indicado, a dirección se reserva o dereito a non devolución dos cartos.
3º No caso de non comparecer a súa reserva e transcurridos 15 min do comezo da mesma, poderá
ser adxudicada a outros usuarios. No caso de que un cliente queira finalizar anticipadamente, non
se lle devolverá o importe abonado polo total da reserva.
4º O aluger para eventos deportivos e servizos adicionais ha de tramitarse coa dirección de
deportes ou a coa persoa disposta pola mesma, cun periodo mínimo de antelación de 7 días para
unha disposición e loxística do necesario para levarse ao cabo, de forma PRESENCIAL,
TELEFÓNICA OU VÍA EMAIL, coa obrigatoriedade do pago do 50% do total como sinal para a
confirmación da súa realización.
5º O aluger dos espazos deportivos por profesionais para a impartición das súas clases se
xestionará en horarios e prezos coa dirección de deportes ou coa persoa asignada por esta, previa f
6º A contratación de clases deportivas se xestiona dende a Recepción, por mediación do persoal
do complexo ou entre particulares e profesional que as imparta.
7º O uso de pistas deportivas inclúe o acceso e uso de vestiarios, baño e ducha, ademáis da entrega
de champú e xeles ecosustentables dada a característica da depuradora biolóxica sen custe a
maiores para os clientes, o seu uso é de carácter obrigatorio para todos os usuarios dos vestiarios.
8º HORARIO RECEPCIÓN E SERVIZO DE DEPORTES: 9 h a 14 h e de 17 h a 20 h.
9º USO DE INDUMENTARIA E CALZADO DEPORTIVO axeitado para a correcta utilización
das pistas deportivas e campos de xogo será de carácter obrigatorio.
10º POLITICA DE RESERVAS, PAGOS E ANULACIÓNS
A única moeda admitida é o euro. Todas as tarifas do presente catálogo están expresadas en euros
(€). Todos os importes inclúen IVE.
11º TEMPO DE RESERVA
-O tempo de reserva por aluger de pistas deportivas á particulares será dun mínimo de 1 hora de
xeito automático, poidendo ampliar sempre que haxa dispoñibilidade nas pistas. No caso de estar
libre a pista ao finalizar a súa reserva, poderá continuar previo aviso en Recepción aboando a
cantidade correspondente ao tempo xogado.
-Nas clases deportivas será o profesional quen negocie a disposición de pistas e horarios coa
dirección de deportes ou o persoal disposto, por escrito e baixo contrato de colaboración, poidendo
modificar sempre e cando sexa posible e haxa disposición para facelo coa anterioridade suficiente
e coa aprobación da dirección da área de deportes.
-A disposición de tempo alugado para eventos deportivos será negociada baixo contrato de
colaboración, poidendo modificar sempre e cando sexa posible e haxa disposición para facelo coa
anterioridade suficiente e coa aprobación da dirección da área de deportes.
12º ALUGER EQUIPAMENTO DEPORTIVO
1º Dispoñible para todo aquel usuario que o precise, previo pago antes do seu uso en Recepción e
sempre que se teña a actividade deportiva contratada para o seu uso nas pistas.
2º Se pode reservar previamente xunto coa reserva da pista baixo as mesmas condicións.
3º Facer un mal uso, un uso impropio, un uso abusivo ou deteriorar o equipamento deportivo
alugado conlevará a súa devolución inmediata ao persoal responsable coa conseguinte sanción ou
pago do valor en caso de rotura ou desperfecto fatal.
4º Os usuarios Talangreiros e Traballadores gozan dun desconto do 25% neste servizo.
13º RESERVA DE TEMPADA A CLUBES E FEDERACIÓNS DEPORTIVAS
1º Deberán presentar un calendario por tempada no que se especifique o horario, pista deportiva
requerida, número de participantes do clube ou federación deportiva para cada xornada, para a
valoración de custes para a cooperativa e abonar do 50% do total presupuestado.
2º Para o uso de vestiarios durante as xornadas deportivas contratadas, deberán
requerir en Recepción os champús e xeles de ducha precisos para o uso da ducha, dadas as
características da depuradora biolóxica que sustenta o complexo. O uso de ducha está restrinxido
as xogadoras e xogadores dos equipos e entrenadores.
14º EVENTOS DEPORTIVOS PRIVADOS
1º Deberán presentar un calendario por evento no que se especifique o horario, pista deportiva
requerida, número de participantes para cada xornada, para a valoración de custes para a
cooperativa e abonar do 50% do total presupuestado.
2º Para o uso de vestiarios durante os eventos deportivos contratados, deberán
requerir en Recepción os champús e xeles de ducha precisos para o uso da ducha, dadas as
características da depuradora biolóxica que sustenta o complexo. O uso de ducha está restrinxido
as xogadoras e xogadores dos equipos, entrenadores e equipo arbitral.
15º PREZOS
A táboa de prezos dos diferentes servizos de aluger de pistas deportivas a particulares, clases
deportivas, equipamento deportivo ou celebración de eventos está visibile ao público en
Recepción, poidendo ser consultada tamén no regulamento da cooperativa.

ART.11 DESCONTOS
1º Os veciños e veciñas do pobo de Moaña, debidamente empadroados, teñen un 25% de desconto
no aluger de pistas de tenis, baloncesto e futbol sala, para satisfacer este desconto é obrigatoria a
presentación do DNI ou CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO.
2º Os usuarios Talangreiros e Talangreiras, disporán dun 25% de desconto no aluger de pistas
deportivas, aluger de equipamento deportivo, a exención de matrícula nas clases deportivas e
eventos deportivos.
3º Os traballadores e traballadoras da cooperativa disporán dun 25% de desconto no aluger de
pistas deportivas, aluger de equipamento deportivo, a exención de matrícula nas clases deportivas
e eventos deportivos.

ART.12 VESTIARIOS
1º Os vestiarios, son espazos de uso exclusivo hixiénico sanitario para os usuarios das PISTAS
DEPORTIVAS e do bar – tapería. Non deberá permanecerse nos mesmos máis tempo do
estrictamente necesario, evitando a formación de grupos que impidan ou dificulten o seu paso ou
uso, xogos, peleas ou a emisión de música e ruídos estridentes.
2º Os usuarios que precisen do uso de vestiarios poden acceder as instalacións 15’ antes e
abandonalas 20’ despois da finalización do xogo.
3º No uso dos diversos elementos que forman parte dos vestiarios, se procurará a máxima hixiene
e limpeza posible, evitando deixar restos orgánicos, papeis, envoltorios ou recepientes fora dos
lugares habilitados para o seu depóstio e, en especial, encharcar ou anegar o recinto.
4º É de carácter obrigatorio a utilización dos champús e xeles ecosustentables entregados polo
persoal do complexo nos vestiarios, sendo causa de apercibimento grave o uso doutros produtos
non aprobados pola dirección do complexo.
5º Está prohibido tirar calquer tipo de lixo polos sumidoiros ou wc, ben sexa líquido ou sólido,
tales coma toallitas, artículos de hixiene, pañais, e obxetos que atasquen os sumidoiros, etc,
dispoñendo de diferentes tipos de contenedoiros para a súa eliminación.
6º Están prohibidos todo tipo de xogos coa auga, o seu mal uso ou falta de concienciación cos
tempos de aseo poderá acarrear a expulsión do complexo ademáis de pagar a taxa correspondente.

ART.13 ZONAS COMÚNS
1º Zonas de USO PÚBLICO, aquelas como os viais de acceso ao complexo ou as pistas deportiva
e a zona de piscina, onde deberá observarse un comportamento cívico, que non altere a normal
convivencia, evitando conductas que restrinxan ou obstaculicen o seu uso ao resto de usuarios. De
forma especial, aqueles feitos que poidan supoñer molestias ou perigo para as persoas ou cousas,
tales como a realización de deporte ou xogos en zonas non destinadas a ese uso.
2º – Zonas de SERVICIO PÚBLICO, son aquelas que se destinan a un determinado servizo como
os baños, parque infantil, pistas deportivas e outras. Nestas zonas ademáis das normas de
comportamento enumeradas anteriormente, se prestará atención as propias normas de regulamento
para cada área.
3º – Fregadoiros e lavadoiros exteriores – Zona común de servizo público exclusivo para usuarios
do albergue. Está prohibido tirar polo sumidoiro calquer tipo de lixo, orgánico ou inorgánico,
líquido ou sólido, dispoñendo de diferentes contendoiros para ditos fins.
4º – Recepción. Espazo común e aberto onde formalizar a reserva de actividades ou pistas
deportivas, aluger de equipamento deportivo, información dos servizos, comunicación, etc. En
ningún momento o usuario das PISTAS DEPORTIVAS terá acceso as zonas comúns reservadas a
albergue, tales como terraza, sala de cociña ou baños a menos que teña este servizo contratado.
5º Parque infantil e mesas exteriores, de libre acceso para todos os usuarios e clientes do complexo
e para disfrute dos mesmos.

ART.14 – CANCELACIÓNS
1º O usuario poderá renunciar ó uso da instalación ou servicio e terá dereito á devolución do
importe da cota, ou optará a unha nova reserva, sempre que presente o correspondente
comprobante de pagamento e estea ademais nos seguintes casos:
-Cando por problemas ou incidencias alleas ó usuario sexa suspendido o servicio ou actividades.
-Por causas de avarías nas instalacións.
-Por razons especiais de organizacion do complexo.
-Por causas de forza maior debidamente xustificadas e avaliadas pola dirección.
– Non se atenderá ó disposto nos apartados anteriores no caso de que as inclemencias
meteorolóxicas impidan a práctica deportiva, así como por problemas derivados dos usuarios, non
sendo o disposto nos apartados anteriores. Neste caso, se emitirá un vale polas horas pagadas á
descontar na seguinte reserva, non a devolución dos cartos.
2º O servizo de deportes así como o persoal encargado está obrigado a informar os diferentes tipos
de usuarios e interesados, antes da formalización do contrato, as cláusulas de cancelación.

ART.15 ANIMAIS DOMÉSTICOS
1º Está prohibido o acceso as pistas de tenis, baloncesto, futbol sala e parque infantil con animais
de compañía, sendo motivo de expulsión inmediata os usuarios sen posibilidade de devolución do
pago. O cliente ten a obrigación de comunicar, no momento da reserva, se vai ser poseedor dun
animal doméstico e a súa especie.
2º Sólo se permitirá a estancia no recinto deportivo, xardíns e exteriores das pistas.
3º Sólo se permitirá a estancia dos denominados “animais de compañía”. Queda prohibída a
tenecia e estancia de animais exóticos nos que a súa fuga ou solta poidan suponer unha invasión ou
proliferación no noso medio natural.
4º – Os animais domésticos teñen prohibída a entrada o interior dos vestiarios e zonas comúns da
área axardinada, así como albergue e zonas comúns do mesmo.
5º -Os animais que acompañen os seus donos no uso do RECINTO DEPORTIVO deberán ter ao
día a súa cartilla identificativa así coma todas as vacunas en regla.
6º No momento de que un animal realice as súas necesidades na contorna do bar, deberán
recollerse inmediatamente. Na medida do posible, solicitamos aos donos sacar á realización das
necesidades dos seus animais á zona exterior do complexo, non quedando exentos de recoller as
necesidades e deposítalas nos contenedoiros cos que conta o complexo.
7º – Non está permitido ter o animal solto correndo polas instalacións así como deixar o animal
sólo, ou atado,sen supervisión, un tempo superior no que poida suponer un risco para si mesmo e
para a convivencia con outros usuarios. En caso de permanecer atado, dita corda non pode superar
os 2m de longo.
8º Evitarase, na medida do posible, posibles ladridos, ouveos ou calquer tipo de ruído intenso que
poida interferir no normal funcionamento do bar.

ART.14 ACTIVIDADES ECONÓMICAS E PUBLICIDADE
1º Queda totalmente prohibido realizar calquer tipo de actividades económicas, mercantiles,
profesionales ou otras semellantes no recinto do bar sen previa autorización do persoal.
2º No recinto das PISTAS DEPORTIVAS solo estará permitido a publicidade aprobada pola
dirección do propio complexo.

ART.16 FALTAS E DELITOS
1º Perseguirase de forma activa a comisión de calquera tipo de infraccións administrativas, faltas
e delitos, contando co auxilio dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado cando for necesario e
efectuando as oportunas denuncias ante as administracións competentes ou a administración de
xustiza cando fosen perseguibles e sancionables polas mesmas.
2º Opersoal do SERVIZO DE DEPORTES resérvanse o dereito de admisión, de acordo con a
lexislación vixente, para aquelas persoas que polas súas condutasincívicas ou vandálicas,
morosidade no pago ou perfil conflitivo considérese perigosas, potencialmente molestas ou
negativas para o bo funcionamento dos servizos e a convivencia ética, civilizada e pacífica.

ART.17 PROHIBICIÓNS
1º Fumar nas pistas deportivas, pavillón ou vestiarios. No exterior está prohibido tirar cabichasao
chan, deberán usarse os contedores específicos a este fin.
2º O consumo de bebidas alcohólicas nas pistas deportivas, pavillón, parque infantil e vestiarios.
Permitido a maiores de idade nas mesas auxiliares e zonas axardinadas, sempre con moderación e
se non conleva o non cumprimento do resto de normas.
3º Realizar un mal uso do mobiliario, equipamento deportivo ou de calquera obxecto procedente
do bar.
4º Causar calquer acción molesta para calquer outro usuario do complexo.
5º Emitir ruídos ou vibracións que superen os niveis permitidos, especialmente durante o horario
de descanso (silencio) e horario de respeto.
6.- O acceso de calquer tipo de vehículo rodado as pistas deportivas, parque infantil e pavillón sen
o permiso de dirección ou circular dentro do recinto deportivo de forma inadecuada.
7.- Depositar calquera tipo de residuos fóra das papeleiras, contedores e lugares habilitados para
iso. Especialmente tirar papeis, cabichas, envoltorios ou semellantes nos viais e espazos comúns.
8.- Utilizar os servizos hixiénico-sanitarios (vestiarios) como lugar de reunión, xogo ou realizar
actos de vandalismo. A encharcalos, ensucialos ou realizar un mal uso do material funxible que
estea ao dispor dos usuarios.
9.- Facer un mal uso, un uso impropio, un uso abusivo ou deteriorar as instalacións infantís,
deportivas, pavillón, mesas exteriores ou outras comúns existentes dentro, ou contiguas, do recinto
do complexo.

ART.18 MOTIVOS DE EXPULSIÓN
A deterioración intencionada ou a neglixencia no coidado e conservación das instalacións ou
materiais cedidos ou o das salas e dependencias comúns.
A) A reiterada desobediencia ás instruccións da dirección ou persoal de deportes.
B) O mantemento dun comportamento obstinadamente contrario á boa orde dos servizos ou da
convivencia con outraspersoas usuarias das pistas deportivas, parque infantil, pavillón e exteriores
do complexo.
C) A falta de pagamento dos prezos públicos esixibles pola utilización dos servizos de deportes.
D) A utilización das instalacións ou materiais cedidos ou alugados e demais dependencias das
pistas deportivas, pavillón e parque infantil, para fins distintos dos que constitúen o seu obxecto
específico.
E) O pago inmediato de danos.
F) Saír ou entrar por muros ou buratos na malla de seguridade. Os danos causados ás instalacións,
mobiliario e material, terán que ser abonados polos causantes. Se non hai máis remedio a contía
dos devanditos danos será asumida polo responsable de grupo. Serán responsables directos das
infraccións contidas na presente ordenanza os autores materiais das infraccións, sexa por acción ou
omisión, excepto os supostos nos que estes sexan menores de idade ou concorra neles algunha
causa de inimputabilidad, nese caso responderá por iso os pais, titores ou aqueles que detenten a
custodia legal.

ART.19 INFRACCIÓNS
Terán a consideración de infraccións as accións e omisións que contraveñan o presente
Regulamento, a Ordenanza Fiscal que o desenvolve e a normativa superior da Comunidade
Autónoma de Galicia e do Estado. As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves, de
acordo con o seguinte:
1.- INFRACCIÓNS LEVES:
-Aquelas accións ou omisións de escasa importancia ou contía que non teñan a
consideración de graves ou moi graves, especialmente as que figuran na listaxe de prohibicións do
artigo anterior.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando non supoñan ofensas, prexuízos, agravios directos a terceiros, ao persoal das
instalacións ou o deterioro das mesmas.
3.- INFRACCIÓNS GRAVES.
–A reiteración de dúas infraccións leves no período dun trimestre ou de tres no período dun
ano, contadas a partir da comisión da primeira.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando supoñan ofensas, prexuízos, agravios a terceiros, ao persoal das instalacións e
deterioro leve das mesmas.
-Non se tolerará BAIXO NINGUN CONCEPTO NIN EXCEPCIÓN a falta de respecto ao
persoal do servizo de deportes e das instalacións do complexo, asi como ao resto de usuarios do
mesmo. O incumprimento desta norma carrexa a expulsión inmediata e irrevogable do recinto.
-Utilizar as saídas de emerxencias de forma inadecuada.
4.- INFRACCIÓNS MOI GRAVES.
-A reiteración de dúas infraccións graves no período dun trimestre ou de tres no período
dun ano, contadas a partir da comisión da primeira.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando supoñan perigo ou menoscabo para terceiros, o persoal da área de deportes ou
do complexo ou deterioración grave das instalacións: máis de 500 € de custo de reparación ou
reposición.
-As infraccións en materia de circulación de vehículos e, en especial:
* Introducir dentro do recinto do aparcamento vehículos que non conten coa documentación
e o seguro correspondentes.
* Circular sen estar en posesión do correspondente carné de conducir, especialmente no
caso de menores.
-Negarse a abandonar as intalacións de acordo con o regulado no presente Regulamento.
-A comisión de delitos, especialmente os furtos e roubos, agresións físicas, danos
inxustificados a bens de terceiros e tráfico de estupefacientes.

ART.20 SANCIÓNS
Con independencia das sancións específicas en cada materia de acordo con a lexislación
vixente, impoñeranse as seguinte sancións:
1º.- INFRACCIÓNS LEVES.
-Apercibimento por escrito.
2º.- INFRACCIÓNS GRAVES.
-Expulsión do albergue dun a tres meses do usuario ou usuarios responsables.
3º.- INFRACCIÓNS MOI GRAVES.
-Expulsión do albergue de tres meses a un ano do usuario ou usuarios responsables.

REGULAMENTO INTERNO SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
A TALANGREIRA DO BEQUE S.COOP.GALEGA

ART.1 O presente regulamento ten por obxeto regular o funcionamento do servizo de
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS da Talangreira do Beque S.Coop.Galega, no canto á regulación
do persoal da cooperativa, tanto socios traballadores coma posibles empregados, como usuarios,
visitantes e demáis persoal co obxeto de regular a convivencia e a adecuada utilización dos
servizos, instalacións e demáis elementos, tanto de uso privado como común no canto afecten á
hixiene e estética do plantexamento colectivo da cooperativa.
ART.2 A constitución do presente Regulamento acóllese ao réxime interno da cooperativa A
Talangreira do Beque Sociedade Cooperativa Galega.
ART.3 Entra en vigor dende o mesmo momento da súa aprobación na Asamblea Xeral convocada
para dito fin, e con duración ilimitada entretanto non sexa modificada por Asamblea Xeral de
acordo ao quórum establecido nos Estatutos para dito fin.
ART.4 O seu cumplimento é obrigatorio para tódolos socios, actuais e futuros, visitantes,
empregados, usuarios e demáis persoal da cooperativa.
ART.5 O descoñecemento deste regulamento ou dalgún dos seus artigos non exime do seu
cumplimento.
ART.6 No caso de producirse feitos non especificados concretamente neste Regulamento, o no
que a interpetación sexa ambigua, actuarase de acordo ás disposicións do CONSELLO REITOR,
poidendo o socio ou socios afectados por estas decisións, convocar Asamblea Xeral de acordó ao
disposto aos Estatutos co fin de dirimir o suceso de posible litixio. Entretanto non se produza a
Asamblea, será de obrigado cumprimento o disposto polo CONSELLO REITOR

NORMAS BÁSICAS DE USO E COMPORTAMENTO PARA USUARI@S

ART.7 NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA
1º Está reservado o Dereito de Admisión. A dirección do SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS invitará a abandoar o recinto a todo usuario que falte as máis elementais normas de
educación e convivencia social, ou incumpra o establecido neste Regulamento.
2º Os usuarios que contraten calquer evento, así coma persoas ou público presente do mesmo,
terán un comportamento respectuoso co persoal e co resto de clientes facéndose responsable dos
seus actos. É responsabilidade do promotor, titular, organizador ou responsable do evento velar
polo cumprimento deste regulamento interno. O cliente exime de toda responsabilidade derivada
dos seus actos ao titular e os responsables do servizo de organización de eventos.
3º Seguir as indicacións pertinentes que reciban do persoal encargado de facer cumprir a presente
Normativa de Réxime Interno, facilitando a entrega dunha copia deste regulamento interno dando
coñecemento do aquí expresado.
4º Esta política así como os servizos, os seus detalles e as normas expostas neste regulamento,
danse por lidas, comprendidas e aceptadas por parte do promotor cando se realiza o pago do
importe correspondente á reserva.
5º Evitar altercados.
6º Ante calquera molestia ou actoirrespetuoso causado aos clientes ou ao persoal do servizo de
organización de eventos e persoal da cooperativa queda reservado o dereito de admisión.
7º Non está permitido fumar en ningunha das pistas deportivas, parque infantil e pavillón.
8º As entradas e saídas efectuaranse sempre polas portas destinadas a este fin, non podendo
abancar muros, abrir ocos na malla, etc.

ART. 8 – ACCESO
1º O acceso aos eventos a realizar teñen que facerse a través do portón principal salvo que así se
exprese por contrato, por exemplo a apertura do portón da zona axardinada, sempre coa
aprobación da dirección do servizo de organización de eventos.
2º No caso no que se solicite unha área específica do complexo para a realización dun evento, se
acotará e indicará todo o posible para a total privacidade do mesmo, quedando reservado o uso
comúns de vestiarios, parque infantil e zona do bar e piscina, a menos que se indique o contrario
pola dirección do complexo dadas as características do evento.
3º Asimesmo, os usuarios e público dos eventos, sempre e cando non teñan contratado o pernocte
no complexo, teñen prohibido o acceso ás instalacións do albergue e as súas zonas comúns, tales
como baños, habitacións, salas e cociña, reservando neste edificio en exclusiva o uso da recepción
para a súa inscripción e rescisión da reserva, solicitude de información, etc.
4º O parque infantil e as mesas exteriores, son de libre acceso para todos os usuarios e clientes do
complexo e para disfrute dos mesmos.

ART.9 SERVIZOS
-Deseño do evento: definindo obxectivos, público ao que se dirixe, necesidades
corporativas, colaboracións, equipo de traballo a involucrar, e recursos necesarios.
-Planificación: seleccionando as datas de celebración do evento, definindo o número
de asistentes, o lugar de celebración, etc. Isto inclúe a realización do programa do
evento, folla de ruta, etc.
-Plan de comunicación e márketing para o evento: redes sociais, publicidade, etc.
-Produción do evento. Na que se inclúe a contratación de profesionais e resto de
recursos necesarios. A supervisión da montaxe do equipo técnico e materiais a usar no
evento, o control durante o transcurso do evento e a garantía do seu bó funcionamento. Solucionar
posibles imprevistos que xurdan durante o evento tamén se engloba dentro das labores de
produción.
-Coordinación dos distintos equipos de traballo antes, durante, e depois do evento.
Supervisar a montaxe e desmontaxe de equipos técnicos e resto de materiais.
-Análise do evento: avaliación dos resultados obtidos no evento, realizando fichas de
cada un deles nas que se recollan os gastos, beneficios, e unha proposta de melloras
para futuros eventos.

ART.10 – RESERVAS E PRESTACIÓN DE SERVIZOS
1º Os clientes interesados no servizo de realización de eventos poderán reservar VÍA MAIL,
TELEFÓNICA E PRESENCIALMENTE este servizo, así como os servizos adicionais dispoñibles
no tarifario do complexo.
2º Para a consecución da reserva e aceptación do presuposto é preciso abonar o 50% da súa
totalidade.
3º No caso de non comparecer a súa reserva ou evento, non comunicar cambios relevantes para a
organización, retrasar ou adiantar o comezo do mesmo, a organización se reserva o dereito de
cobrar a diferencia do prezo pactado. No caso de que un cliente queira finalizar anticipadamente,
non se lle devolverá o importe abonado polo total do evento.
4º O servizo de organización de eventos, para unha mellor organización e disposición dos recursos
necesarios para a consecución do evento, dispón un mínimo de 7 días de antelación para facer a
reserva, a menos que a dirección dispoña do contrario.
5º HORARIO RECEPCIÓN E SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: 9 h a 14 h e de
17 h a 20 h.
6º POLITICA DE RESERVAS, PAGOS E ANULACIÓNS
A única moeda admitida é o euro. Todas as tarifas do presente catálogo están expresadas en euros
(€). Todos os importes inclúen IVE.
7º TIPOS DE EVENTOS
-Os eventos celebrados no complexo poden ser organizados pola propia cooperativa ou de índole
privada ou en colaboración con outras entidades.
-O acceso o evento pode ser público ou privado, de entrada libre ou de pago.
-Os eventos poden ser de carácter social, deportivo ou cultural, ou mescolanza de diferentes
servizos.
-A disposición do tempo celebrado para o evento será negociada baixo contrato, poidendo
modificar sempre e cando sexa posible e haxa disposición para facelo coa anterioridade suficiente
e coa aprobación da dirección do servizo de organización de eventos.
8º PREZOS
A táboa de prezos dos diferentes servizos do servizo de organización de eventos está visibile ao
público en Recepción, poidendo ser consultada tamén no regulamento da cooperativa.

ART.11 BAÑOS
1º Os baños se atopan no edificio de vestiarios, son espazos de uso exclusivo hixiénico sanitario
para os usuarios das PISTAS DEPORTIVAS e do bar – tapería e usuarios dos EVENTOS. Non
deberá permanecerse nos mesmos máis tempo do estrictamente necesario, evitando a formación de
grupos que impidan ou dificulten o seu paso ou uso, xogos, peleas ou a emisión de música e ruídos
estridentes.
2º No uso dos diversos elementos que forman parte dos vestiarios, se procurará a máxima hixiene
e limpeza posible, evitando deixar restos orgánicos, papeis, envoltorios ou recepientes fora dos
lugares habilitados para o seu depóstio e, en especial, encharcar ou anegar o recinto.
3º En caso de ter contratado o uso de ducha, é de carácter obrigatorio a utilización dos champús e
xeles ecosustentables entregados polo persoal do complexo nos vestiarios, sendo causa de
apercibimento grave o uso doutros produtos non aprobados pola dirección do complexo.
4º Está prohibido tirar calquer tipo de lixo polos sumidoiros ou wc, ben sexa líquido ou sólido,
tales coma toallitas, artículos de hixiene, pañais, e obxetos que atasquen os sumidoiros, etc,
dispoñendo de diferentes tipos de contenedoiros para a súa eliminación.
5º Están prohibidos todo tipo de xogos coa auga, o seu mal uso ou falta de concienciación cos
tempos de aseo poderá acarrear a expulsión do complexo ademáis de pagar a taxa correspondente.

ART.12 ZONAS COMÚNS
1º Zonas de USO PÚBLICO, aquelas como os viais de acceso ao complexo ou as pistas deportiva
e a zona de piscina, onde deberá observarse un comportamento cívico, que non altere a normal
convivencia, evitando conductas que restrinxan ou obstaculicen o seu uso ao resto de usuarios. De
forma especial, aqueles feitos que poidan supoñer molestias ou perigo para as persoas ou cousas,
tales como a realización de deporte ou xogos en zonas non destinadas a ese uso.
2º – Zonas de SERVICIO PÚBLICO, son aquelas que se destinan a un determinado servizo como
os baños, parque infantil, pistas deportivas e outras. Nestas zonas ademáis das normas de
comportamento enumeradas anteriormente, se prestará atención as propias normas de regulamento
para cada área.
3º – Fregadoiros e lavadoiros exteriores – Zona común de servizo público exclusivo para usuarios
do albergue. Está prohibido tirar polo sumidoiro calquer tipo de lixo, orgánico ou inorgánico,
líquido ou sólido, dispoñendo de diferentes contendoiros para ditos fins.
4º – Recepción. Espazo común e aberto onde formalizar a reserva de actividades ou pistas
deportivas, aluger de equipamento deportivo, información dos servizos, comunicación, etc. En
ningún momento os usuarios e público dos EVENTOS terá acceso as zonas comúns reservadas a
albergue, tales como terraza, sala de cociña ou baños a menos que teña este servizo contratado.
5º Parque infantil e mesas exteriores, de libre acceso para todos os usuarios e clientes do complexo
e para disfrute dos mesmos.

ART.13 – CANCELACIÓNS
1º O usuario poderá renunciar a contratación do evento cunha data tope asignada polo responsable
da dirección do servizo de organización de eventos para a devolución do 50% do importe siñalado
no contrato. Nos casos que se indican a continuación, se devolverá a cuantía abonada:
-Cando por problemas ou incidencias alleas ó usuario sexa suspendido o servicio ou actividades.
-Por causas de avarías nas instalacións.
-Por razons especiais de organizacion do complexo.
-Por causas de forza maior debidamente xustificadas e avaliadas pola dirección.
– Non se atenderá ó disposto nos apartados anteriores no caso de que as inclemencias
meteorolóxicas impidan a práctica deportiva, así como por problemas derivados dos usuarios, non
sendo o disposto nos apartados anteriores. Neste caso, se emitirá un vale polas horas pagadas á
descontar na seguinte reserva, non a devolución dos cartos.
2º O servizo de deportes así como o persoal encargado está obrigado a informar os diferentes tipos
de usuarios e interesados, antes da formalización do contrato, as cláusulas de cancelación.

ART.14 ANIMAIS DOMÉSTICOS
1º Está prohibido o acceso as pistas de tenis, baloncesto, futbol sala e parque infantil con animais
de compañía, sendo motivo de expulsión inmediata os usuarios sen posibilidade de devolución do
pago. O promotor do evento ten a obrigación de comunicar, no momento da reserva, se vai ser
poseedor dun animal doméstico e a súa especie.
2º É o promotor, organizador ou responsable do evento o encargado en velar polas normas de
obrigado cumplimento deste apartado, quedando exenta a responsabilidade do persoal da
cooperativa o levar a cabo estes artigos, dos que se entregará copia para dar fe do seu
coñecemento.
3º Sólo se permitirá a estancia no recinto deportivo, xardíns e exteriores das pistas.
4º Sólo se permitirá a estancia dos denominados “animais de compañía”. Queda prohibída a
tenecia e estancia de animais exóticos nos que a súa fuga ou solta poidan suponer unha invasión ou
proliferación no noso medio natural.
5º – Os animais domésticos teñen prohibída a entrada o interior dos vestiarios e zonas comúns da
área axardinada, así como albergue e zonas comúns do mesmo.
6º -Os animais que acompañen os seus donos no uso do RECINTO DEPORTIVO deberán ter ao
día a súa cartilla identificativa así coma todas as vacunas en regla.
7º No momento de que un animal realice as súas necesidades na contorna do bar, deberán
recollerse inmediatamente. Na medida do posible, solicitamos aos donos sacar á realización das
necesidades dos seus animais á zona exterior do complexo, non quedando exentos de recoller as
necesidades e deposítalas nos contenedoiros cos que conta o complexo.
8º – Non está permitido ter o animal solto corr endo polas instalacións así como deixar o animal
sólo, ou atado,sen supervisión, un tempo superior no que poida suponer un risco para si mesmo e
para a convivencia con outros usuarios. En caso de permanecer atado, dita corda non pode superar
os 2m de longo.
9º Evitarase, na medida do posible, posibles ladridos, ouveos ou calquer tipo de ruído intenso que
poida interferir no normal funcionamento do bar.

ART.15 ACTIVIDADES ECONÓMICAS E PUBLICIDADE
1º Queda totalmente prohibido realizar calquer tipo de actividades económicas, mercantiles,
profesionales ou otras semellantes no recinto do bar sen previa autorización do persoal.
2º No recinto do complexo solo estará permitida a publicidade aprobada pola dirección do propio
complexo.

ART.16 FALTAS E DELITOS
1º Perseguirase de forma activa a comisión de calquera tipo de infraccións administrativas, faltas
e delitos, contando co auxilio dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado cando for necesario e
efectuando as oportunas denuncias ante as administracións competentes ou a administración de
xustiza cando fosen perseguibles e sancionables polas mesmas.
2º Opersoal do SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS resérvanse o dereito de
admisión, de acordo con a lexislación vixente, para aquelas persoas que polas súas condutas
incívicas ou vandálicas, morosidade no pago ou perfil conflitivo considérese perigosas,
potencialmente molestas ou negativas para o bo funcionamento dos servizos e a convivencia ética,
civilizada e pacífica.

ART.17 PROHIBICIÓNS
1º Fumar nas pistas deportivas, pavillón ou vestiarios. No exterior está prohibido tirar cabichasao
chan, deberán usarse os contedores específicos a este fin.
2º O consumo de bebidas alcohólicas nas pistas deportivas, pavillón, parque infantil e vestiarios.
Permitido a maiores de idade nas mesas auxiliares e zonas axardinadas, sempre con moderación e
se non conleva o non cumprimento do resto de normas.
3º Realizar un mal uso do mobiliario, equipamento deportivo ou de calquera obxecto procedente
do bar.
4º Causar calquer acción molesta para calquer outro usuario do complexo.
5º Emitir ruídos ou vibracións que superen os niveis permitidos, especialmente durante o horario
de descanso (silencio) e horario de respeto, a menos que por duración do evento, previamente
pactada, se permita por dirección.
6.- O acceso de calquer tipo de vehículo rodado as pistas deportivas, parque infantil e pavillón sen
o permiso de dirección ou circular dentro do recinto deportivo de forma inadecuada.
7.- Depositar calquera tipo de residuos fóra das papeleiras, contedores e lugares habilitados para
iso. Especialmente tirar papeis, cabichas, envoltorios ou semellantes nos viais e espazos comúns.
8.- Utilizar os servizos hixiénico-sanitarios (vestiarios) como lugar de reunión, xogo ou realizar
actos de vandalismo. A encharcalos, ensucialos ou realizar un mal uso do material funxible que
estea ao dispor dos usuarios.
9.- Facer un mal uso, un uso impropio, un uso abusivo ou deteriorar as instalacións infantís,
deportivas, pavillón, mesas exteriores ou outras comúns existentes dentro, ou contiguas, do recinto
do complexo.

ART.18 MOTIVOS DE EXPULSIÓN
A deterioración intencionada ou a neglixencia no coidado e conservación das instalacións ou
materiais cedidos ou o das salas e dependencias comúns.
A) A reiterada desobediencia ás instruccións da dirección ou persoal de organización de eventos.
B) O mantemento dun comportamento obstinadamente contrario á boa orde dos servizos ou da
convivencia con outras persoas usuarias das pistas deportivas, alberguistas, parque infantil,
pavillón e exteriores do complexo.
C) A falta de pagamento dos prezos públicos esixibles pola utilización dos servizos do evento.
D) A utilización das instalacións ou materiais cedidos ou alugados e demais dependencias das
pistas deportivas, pavillón e parque infantil, para fins distintos dos que constitúen o seu obxecto
específico.
E) O pago inmediato de danos.
F) Saír ou entrar por muros ou buratos na malla de seguridade. Os danos causados ás instalacións,
mobiliario e material, terán que ser abonados polos causantes. Se non hai máis remedio a contía
dos devanditos danos será asumida polo responsable de grupo. Serán responsables directos das
infraccións contidas na presente ordenanza os autores materiais das infraccións, sexa por acción ou
omisión, excepto os supostos nos que estes sexan menores de idade ou concorra neles algunha
causa de inimputabilidad, nese caso responderá por iso os pais, titores ou aqueles que detenten a
custodia legal.

ART.19 INFRACCIÓNS
Terán a consideración de infraccións as accións e omisións que contraveñan o presente
Regulamento, a Ordenanza Fiscal que o desenvolve e a normativa superior da Comunidade
Autónoma de Galicia e do Estado. As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves, de
acordo con o seguinte:
1.- INFRACCIÓNS LEVES:
-Aquelas accións ou omisións de escasa importancia ou contía que non teñan a
consideración de graves ou moi graves, especialmente as que figuran na listaxe de prohibicións do
artigo anterior.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando non supoñan ofensas, prexuízos, agravios directos a terceiros, ao persoal das
instalacións ou o deterioro das mesmas.
2- INFRACCIÓNS GRAVES.
–A reiteración de dúas infraccións leves no período dun trimestre ou de tres no período dun
ano, contadas a partir da comisión da primeira.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando supoñan ofensas, prexuízos, agravios a terceiros, ao persoal das instalacións e
deterioro leve das mesmas.
-Non se tolerará BAIXO NINGUN CONCEPTO NIN EXCEPCIÓN a falta de respecto ao
persoal do servizo de eventos e das instalacións do complexo, asi como ao resto de usuarios do
mesmo. O incumprimento desta norma carrexa a expulsión inmediata e irrevogable do recinto.
-Utilizar as saídas de emerxencias de forma inadecuada.
3.- INFRACCIÓNS MOI GRAVES.
-A reiteración de dúas infraccións graves no período dun trimestre ou de tres no período
dun ano, contadas a partir da comisión da primeira.
-As faltas de civismo, educación, hixiene, emisión de ruídos e outros comportamentos
semellantes, cando supoñan perigo ou menoscabo para terceiros, o persoal da área de deportes ou
do complexo ou deterioración grave das instalacións: máis de 500 € de custo de reparación ou
reposición.
-As infraccións en materia de circulación de vehículos e, en especial:
* Introducir dentro do recinto do aparcamento vehículos que non conten coa documentación
e o seguro correspondentes.
* Circular sen estar en posesión do correspondente carné de conducir, especialmente no
caso de menores.
-Negarse a abandonar as intalacións de acordo con o regulado no presente Regulamento.
-A comisión de delitos, especialmente os furtos e roubos, agresións físicas, danos
inxustificados a bens de terceiros e tráfico de estupefacientes.

ART.20 SANCIÓNS
Con independencia das sancións específicas en cada materia de acordo con a lexislación
vixente, impoñeranse as seguinte sancións:
1º.- INFRACCIÓNS LEVES.
-Apercibimento por escrito.
2º.- INFRACCIÓNS GRAVES.
-Expulsión das instalacións de un a tres meses do usuario ou usuarios responsables.
3º.- INFRACCIÓNS MOI GRAVES.
-Expulsión das instalacións de tres meses a un ano do usuario ou usuarios responsables.

Loading...
0
    0
    Reservas
    Non tes reservasVoltar á búsqueda